ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១៦

   ខ្មែរ  / English

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១៥

   ខ្មែរ  / English

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១៤

   ខ្មែរ  / English

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១៣

   ខ្មែរ  / English

ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១២

   ខ្មែរ  / English