ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម

ខ្ចីកាន់តែច្រើន ចំណេញកាន់តែច្រើន!


 

តើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការប្រាក់ដើម្បីពង្រើក ឬអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមែន ទេ? សេវាឥណទាន អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី អាចជួយផ្តល់ទុនសម្រាប់លោកអ្នកយកទៅ ពង្រីកអាជីវកម្ម ទិញសម្ភារៈ ឬឧបករណ៍ បង្កើនទុនបង្វិល បើកអាជីវកម្មថ្មីជាដើម។ គ្រឹះស្ថានផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវ សេវាសងផ្តាច់កម្ចីដែលកំពុងជំពាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីប្តូរមកទទួលកម្ចីដែលមាន លក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាមួយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី។


ផលិតផល


 

◊ ឥណទានមានកាលកំណត់ (Long Term Loan)

◊ ឥណទានរង្វិលជុំ (Revolving Term Loan)

◊ ឥណទានទុនបង្វិល (Working Capital Loan)

◊ ឥណទានរថយន្ត (Auto Loan)


លក្ខខណ្ឌឥណទាន


 

◊ ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់បាត

◊ ទំហំឥណទានចាប់ពី 20,000 ដល់ 200,000 ដុល្លារអាមេរិក

◊ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែទាប

◊ ផ្តល់រយៈពេលកម្ចីវែងរហូតដល់ 6 ឆ្នាំ

◊ របៀបសងប្រាក់មានច្រើនជម្រើស

◊ រយៈពេលអនុគ្រោះសងប្រាក់ដើមរហូតដល់ 12 ខែ

◊ ទ្រព្យធានាបំណុលជាអចលនទ្រព្យ (ប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់)


លក្ខខណ្ឌតម្រូវ


 

◊ អ្នកខ្ចីប្រាក់ត្រូវមានអាយុពី 18 ដល់ 65 ឆ្នាំ

◊ ត្រូវមានអាជីវកម្ម ឬមុខរបរស្របច្បាប់ និងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសងត្រលប់ប្រចាំខែ

◊ ត្រូវមានអចលនទ្រព្យក្នុងដើម្បីធានាជា ប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់