ទស្សនៈវិស័យ
ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។


បេសកកម្ម
ផ្ត​ល់​ឱ​កា​ស​ដ​ល់​ប្រជា​ព​ល​រដ្ឋ​កម្ពុ​ជា​ក្នុង​ការ​បង្កើត និង​ព​ង្រីក​មុខ​របរ​ ដើ​ម្បី​កែ​លម្អ​ជីវ​ភា​ព​រ​ស់នៅ​តា​ម​រ​យៈ​កា​រ​ទ​ទួ​ល​យ​ក​ សេ​វាហិ​រញ្ញ​វត្ថុ​​​​​​​​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សមស្រប។


តម្លៃរួម

- សុចរិតភាព : ការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវ និងស្មោះត្រង់

- ភាពជាអ្នកដឹកនាំ : ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដឹកនាំ

- សហប្រតិបត្តិការ : រួមគ្នាសំរេចគោលដៅ

- ការទទួលខុសត្រូវ : ខ្ញុំធ្វើ គឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ

- អតិថិជនជាចំបង : សេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ